Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

SPP-zahlavi.jpg

Školní poradenské pracoviště

Pracoviště je určeno především pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva, se zapojením do kolektivu, případně s jinými problémy, které brání jejich úspěšnému studiu.

Obrátit se na ně mohou ale také rodiče těchto žáků a učitelé školy.

Činnosti ŠPP

Péče o žáky ohrožené sociálním vyloučením

 • péče o žáky s neprospěchem (zjišťování příčin a následná opatření)
 • poradenství v oblasti osobnostního rozvoje
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků

Práce s třídními kolektivy

 • diagnostika třídních kolektivů - sociometrická šetření ve třídách a následná práce se třídou
 • poradenství v oblasti stylů efektivního učení  

Prevence sociálně patologických jevů

 • monitorování stavu výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole
 • odhalování a řešení případů ostrakismu a šikany
 • zajišťování přednášek a preventivních aktivit na škole

Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • evidence žáků se specifickými poruchami učení a spolupráce s vyučujícími v těchto případech
 • pomoc žákům výjimečně nadaným

Kariérové poradenství

 • individuální poradenství pro žáky, kteří uvažují o změně oboru
 • semináře pro absolventy (aktuální informace o možnostech dalšího vzdělání a profesního uplatnění)
 • pomoc při výběru VŠ
 • konzultace a přednášky pracovníků Úřadu práce Brno-město

Konzultace pro rodiče

 • individuální konzultace pro rodiče v dopoledních i odpoledních hodinách

Pracovníci ŠPP

Výchovná poradkyně

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování, ...)
 • evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o studentech v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

Školní metodici prevence

 • poskytují metodickou pomoc a poradenskou činnost žákům a rodičům při řešení výskytu společensky nežádoucích jevů (např. šikana, násilí, zneužívání návykových látek, rasismu, xenofobie apod.)
 • realizují programy prevence společensky nežádoucích jevů ve škole
 • při realizaci preventivního programu školy poskytují odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
 • spolupracují s výchovným poradcem a školním psychologem
 • spolupracují s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)
 • diagnostikují situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťují ochranu těm studentům, kteří se cítí být ohroženi

Školní psycholožka

(tato funkce je zřízena na škole v rámci systémového projektu RAMPS – VIP III. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky)

 • individuální konzultace pro žáky, pedagogy i rodiče
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě, práce s třídními kolektivy – zlepšování vztahů mezi studenty, podpora spolupráce, řešení problémových nebo konfliktních situací
 • krizová intervence pro studenty, rodiče a zaměstnance školy
 • kariérové poradenství pro žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a jinými zařízeními

 

Kontakty

Výchovná poradkyně

Mgr. Hana Trávníčková

Tel.: 541 123 286;

konzultační hodiny pondělí až čtvrtek vždy od 11:30 do 12:00 hod., jinak dle dohody
E-mail: hana.travnickova@cichnovabrno.cz

 

Školní psycholožka

Mgr. Jitka Reitterová

Tel.: 541 123 350

E-mail: reitterova@gmail.com

Konzultační hodiny: pondělí 9:30 – 9:50; 11:30 – 13:00

Ostatní dny po objednání.

 

Metodici prevence

Ing. Daniel Slávik

Tel.: 541 123 264

E-mail: daniel.slavik@cichnovabrno.cz

Konzultační hodiny: středa (lichý týden) 15–16 h., středa (sudý týden) 14–15 h.

 

MVDr. Milan Svrčula

Tel.: 541 123 356

E-mail: milan.svrcula@cichnovabrno.cz

Konzultační hodiny: středa 15–15:45 h.