Přírodovědné vzdělávání JMK

Přírodovědné vzdělávání JMK

Skolni_knihy.jpg

Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201999&TypeID=2

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Doba realizace: říjen 2013 až červen 2015

Hlavním cílem projektu, ve kterém je škola partnerem Jihomoravského kraje, je nejen motivace ke vzdělávání, ale i zvýšení kvality počátečního vzdělávání a lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce v technických oborech vzdělávání školy: informační technologie, telekomunikace a telematika v dopravě.

 

Konkrétně se jedná o 6 ŠVP.

 

Ve vztahu k žákům SŠ:

- pomocí invovace ŠVP prohloubit znalosti a dovednosti v profilující oblasti odborného vzdělávání včetně zapojení odborníků z praxe,

- prohloubit odborné jazykové vzdělávání (AJ) metodou CLIL včetně zapojení odborníka z praxe

 

Ve vztahu k žákům ZŠ:

- zvýšení motivace žáků ke vzdělávání formou tvořivých dílen, exkurzí u odborných partnerů školy

- podpora odpovědného rozhodování žáků o svém budoucím povolání.


Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu.

Závěrečné zhodnocení projektu:

Cíle projektu:

 Cílem bylo podpořit technické vzdělávání na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF Brno) jednak vybudováním odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy, vzděláváním pedagogických pracovníků k obsluze nově pořízené technologie, ale rovněž i prohloubením systematické spolupráce se  základními školami a zejména pak se zaměstnavateli.  Cílem bylo nejen motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech, ale i zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání zapojením odborníků z praxe do výuky, prohloubit odborné jazykové vzdělávání metodou CLIL a tím ovlivnit lepší uplatnitelnost absolventů SŠIPF Brno na trhu práce v oborech informační technologie, informační a komunikační technologie a telematika v dopravě vybudováním odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a vzděláváním.

Cílové skupiny:

 Cílovou skupinu tvoří žáci zapojených základních škol a také žáci SŠIPF Brno. Cílovou skupinou jsou i pedagogové školy, kteří se zúčastnili dalšího vzdělávání pro práci s nově nakoupenou technologií  a rovněž vzdělávání na podporu výuky metodou CLIL.

 

Aktivity a výstupy projektu:

  1.  Vybudování a modernizace odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a školení pedagogických pracovníků pro práci s těmito technologiemi.
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků k zavádění a uplatňování metody CLIL včetně tvorby podpůrných výukových zdrojů pro výuku anglického jazyka.
  3. Zapojení odborníků z praxe do povinné výuky žáků střední školy v oblastech zabezpečovací technika, telefonování po internetu VoIP a rovněž i do volnočasových aktivit datové sítě a programování.
  4. Pravidelná povinná výuka žáků základních škol v oblasti zabezpečení a řízení dopravy v rámci předmětů fyzika a informační a komunikační technologie
  5. Tvorba elektronických interaktivních učebnic pro žáky střední školy pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku se získáním doložky MŠMT.

 

Hlavní přínos projektu:

 Za hlavní přínos projektu považujeme dlouhodobé navázání spolupráce se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Předpokládáme, že nastavený model spolupráce bude pokračovat i v následujícím období.

Velký přínos projektu vidíme také ve vybudování inovované odborné učebny se zaměřením na řízení dopravy a nové pojetí praktického vyučování žáků formou vstupů odborníků z praxe v oblastech zabezpečení a řízení dopravy a moderních technologií komunikace po internetu VoIP.  Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Toto inovativní pojetí výuky přispělo k větší atraktivitě a zájmu žáků o vzdělávání. S velmi kladným ohlasem žáků se rovněž setkála nepovinná výuka žáků střední školy v oblasti datových sítí či programování. Do výuky se zapojili specialisté z Dopravního podniku města Brna, a.s., ss7IPCom s. r.o., MULTIMA a.s. a společnosti AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.  

K prohloubení odborných jazykových  kompetencí přispěla výuka žáků s využitím metody CLIL a její zapojení do praktického vyučování žáků v oblasti informačních technologií. Součástí projektu bylo  rovněž zpracování odborných textů, které byly v elektronické podobě implantovány do informačního systému školy Moodle  jako studijní opora pro školní i domácí práci žáků a budou nadále využívány ve výuce.

Jako výrazný přínos projektu vidíme zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice a do budoucna nebude problém s inovací těchto zdrojů.