KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dle RVP)

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 

NOVINKA

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY (dle RVP)

BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (dle RVP)

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

obo_2016_kb.jpg

POPIS OBORU KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Žádost o spuštění pilotního ověřování nového oboru Kybernetická bezpečnost na dvou středních školách v ČR podal na MŠMT Svaz průmyslu a obchodu ČR. Ten oslovil v rámci sektorové dohody o kybernetické bezpečnosti naši  Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví a  Smíchovskou střední průmyslovou školu s nabídkou, aby na nich byl tento nový obor pilotován od školního roku 2017/2018.

Obor je ověřován ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika datových analýz a programátora specifických algoritmů.Rovněž mohou zastávat pozice operátora kybernetického centra. Na odborné výuce se podílejí odborníci z praxe. Absolventi oboru jsou velice žádáni na trhu práce.Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí.

 

 

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Pilotní ověřování probíhá za  spolupráce skupin v Brně a Praze, přičemž v Brně půjde o odborné firmy a organizace (např. Cisco, Network Security Monitoring Cluster, KYBEZ, Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně (NCKB), AFCEA a další.), stejně pak i partnerské vysoké školy v regionu.
S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznámí ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu, zejména pak v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stanou se tak velice žádanými na trhu práce.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. 

Orientační průměr je do 1,8. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro obě zaměření oboru je pro školní rok 2019/2020 60 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Maturitní projekt
2(2)
Český jazyk a literatura 12
Ekonomika
4
Cizí jazyk I 12(12) Základy elektrotechniky
2
Konverzace v cizím jazyce I
2(2)
Hardware 5
Cizí jazyk II
8(8)
Operační systémy
6(6)
Dějepis 2 Multimedia 2(2)
Občanská nauka 3
Kybernetická bezpečnost
6(6)
Fyzika 4 Informační sítě
6(6)
Chemie a ekologie
3
Kybernetické prostředí
2
Matematika
14
Právo a normy
6
Matematický seminář
1(1) Fiktivní firma
2(2)
Tělesná výchova 8
Programování
  7(7)
Informační a komunikační technologie 3(3) Databázové systémy
3(3)
    Technická angličtina 3(3)

Hodnoty uvedené v závorkách znamenají cvičení z daného předmětu.