BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dle RVP)

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 

NOVINKA

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY (dle RVP)

BEZPEČNOST DAT 

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (dle RVP)

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)

m.jpg

POPIS OBORU BEZPEČNOST DAT

Obor reaguje na naléhavou potřebu zaměstnavatelů nejen z veřejné správy, ale i komerční sféry. Absolventi oboru najdou uplatnění při zpracování informačního auditu organizací, analýze rizik, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů včetně úpravy a přípravy bezpečnostní dokumentace organizace v souladu s nařízením  na ochranu  osobních údajů (GDPR).

 

Na výuce se podílejí odborníci z praxe.

Absolventi oboru se uplatní zejména v odvětví poštovnictví, v podnicích přepravních služeb, v drobném bankovnictví. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v dalších povoláních zaměřených na administrativní a ekonomické činnosti ve všech právních formách podnikatelských subjektů.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p. aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

banner_posta

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 43%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 pro obě zaměření oboru celkem 60 žáků.


V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
12
Cizí jazyk I
12
Konverzace v cizím jazyce
2
Cizí jazyk II
8
Dějepis 2
Občanská nauka 2
Základy přírodních věd
4
Matematika
12
Tělesná výchova
8
Informační a komunikační technologie
6
Obchodní administrativa
5
Ekonomika
10
Logistika 10
Právo a normy 7
Kybernetické prostředí 10
Marketing a management 4
Aplikovaná psychologie 2
Praktické vyučování    18

 

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.