Informace o škole

Historie školy, současnost a výhled do nedaleké budoucnosti

01.jpg

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (do 31. srpna 2012 škola figurovala pod starým názvem SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23) je komplexní výchovně vzdělávací zařízení nadregionálního typu s  šedesátiletou tradicí, umístěné v novém moderně řešeném areálu.

Zabezpečuje jak sekundární, tak i postsekundární přípravu na povolání včetně nabídky rekvalifikací, kurzů i školení.

Stavebně i provozně byla v nových podmínkách převážně dokončena ve školním roce 1992/93. Materiálně technickým zařízením a vybavením se řadí mezi nejlepší ze všech škol podobného oborového zaměření v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.

V srpnu 2012 byla dokončena revitalizace školy, která sestávala z výměny oken, zateplení budovy a nánosu nové fasády.

domov_duben_2010_01.jpg

Současný zřizovatel školy je Jihomoravský kraj. Škola je krajskou příspěvkovou organizací a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení  u  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).      
Cílová kapacita školy je 1390 žáků. Kapacita domova mládeže činí 695 ubytovaných.

Současná oborová struktura v prvotní přípravě na povolání je zaměřena na oblast informačních a telekomunikačních technologií, telematiky v dopravě, nově na technologiích inteligentních budov, poštovnictví a logistiky a bankovnictví a pojišťovnictví.
Škola poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem. Vzdělávání je obsahově zaměřeno na činnosti projekční, montážní, servisní, obchodní, marketingové a služeb.

Ubytování pro žáky je zajištěno v areálu školy v domově mládeže (DM) hotelového typu s bohatým zázemím pro mimoškolní aktivity v rámci školního centra volného času. Škola organizuje sportovně-turistické tábory a další mimoškolní aktivity.

Národní a mezinárodní aktivity školy

Pro oblast telekomunikací byla od roku 1995 jedinou pilotní školou v ČR česko-holandského projektu „Telecom“, umožňující studentům středních telekomunikačních škol v České republice vykonat závěrečné zkoušky s certifikátem platným v EU. Návazně byla SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, dne 4. 6. 1997 jmenována Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy České republiky Zkušebním centrem projektu IQ+ (INOVATION – Qualifikation +), který v  současné době pokračuje  pod  názvem „IQ elektro“. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR)  a  Elektrotechnickým  svazem českým škola plnila funkci garanta mistrovské zkoušky pro obor telekomunikace v rámci Akademie řemesel a služeb  HK ČR. 

V oblasti informačních technologií škola od roku 2001 pracuje v síťové akademii Cisco Networking Academy.
Škola se rovněž aktivně zapojila do projektu MŠMT ČR „Internet do škol“.

Významný byl i česko-rakouský projekt ve prospěch inovace vzdělávání. Aktuální poznatky z oblasti výpočetní techniky, multimediální a komunikační techniky byly aplikovány v návaznosti na účast v projektu „Comenius“, kde SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, uspěla ve výběrovém řízení MŠMT ČR.

V listopadu 1996 byl vybudován telekomunikační polygon, který slouží jako cvičné pracoviště s možností simulace nejprogresivnějších kabelových technologií pro přístupové a transportní telekomunikační sítě.

Během školního roku 1996/1997 byl zprovozněn nový objekt školy, ve kterém jsou umístěny učebny praktického vyučování netechnických oborů a Poštovní a peněžní trénink – centrum. Podnětem pro vznik tohoto centra byly dynamické změny v činnosti a službách poskytovaných v oblasti bankovnictví, poštovnictví a telekomunikací. Projekt centra vznikl za spolupráce partnerských subjektů a za podpory MŠMT ČR. Součástí Poštovního a peněžního tréninkového centra je fiktivní banka, fiktivní firma a cvičná pošta, které jsou využívány nejen pro profesní přípravu žáků, ale i pro celoživotní vzdělávání dospělých. Fiktivní firma a fiktivní banka slouží k praktickému ověření znalostí hospodářských procesů na základě výuky ekonomických, technicko-administrativních a manažerských předmětů, tak aby žáci mohli své dovednosti využít ve svém budoucím povolání. Fiktivní firma a fiktivní banka jsou napojeny na Centrum fiktivních firem v Praze, což umožňuje spolupráci s ostatními fiktivními firmami po celé ČR.

Od  1. 1. 1998  se  škola stala nástupnickou školou  SOU železničního Brno v rámci optimalizace sítě středních škol a školských zařízení MŠMT ČR.

K 15. 12. 1999 byl v návaznosti na projekt optimalizace ukončen projekt rekonstrukce a modernizace technologických souborů odborných učeben a cvičného venkovního polygonu pro zabezpečovací a sdělovací techniku na železnici, na ostatních kolejových dopravních strukturách a zabezpečovacích systémů pro řízení pozemních komunikací. Cílem projektu bylo vytvořit potřebné souborné modelové výukové prostředí s aplikací nejmodernější zabezpečovací a sdělovací techniky, včetně venkovního železničního polygonu, určené pro profesní vzdělávání mládeže i dospělých v oboru, v těsné spolupráci s provozovateli i výrobci uvedených zařízení,  zejména pro potřeby Českých drah, a. s. Uvedený výukový technologický soubor je jedinečný v ČR.

Ve školním roce 2001/2002 byly vybudovány nové odborné učebny pro výuku projekce a konfigurace datových a komunikačních sítí s respektováním konvergence datových a hlasových služeb. Realizace těchto odborných učeben výrazně ovlivnila obsah odborného vzdělávání v návaznosti na aktuální požadavky informačních a komunikačních technologií. Příprava žáků SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je založena na velmi úzké spolupráci s významnými podnikatelskými subjekty. V rámci areálu školy působila do roku 2008 vzdělávací instituce Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

V rámci projektů SIPVZ škola od roku 2005 plnila funkci INFORMAČNÍHO CENTRA SIPVZ IC 111/2005. Jeho činnost byla zaměřena na školení ICT dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poradenství v realizaci bezdrátových technologií a e-learningu. V současné době pokračuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu Partners in Learning Center of Educationve spolupráci s firmou Microsoft.

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno svou koncepcí  naplňuje   funkci    centra  odborné   přípravy a volného času. Je to typ komplexní střední   školy   s  převahou studijních maturitních  oborů  ve významných oblastech národního hospodářství.

Další vzdělávání na škole

Další vzdělávání na naší střední škole je zaměřeno na vlastní žáky, nad rámec realizovaných vzdělávacích programů, na absolventy, zaměstnance, na partnery, jejichž předmět činnosti navazuje na vzdělávací programy školy a na další potenciální sociální partnery v rámci celoživotního vzdělávání.
Tato činnost se opírá o dobrou spolupráci se sociálními partnery, s profesními svazy, s HK, s úřady práce. Tím je naplňován statut školy jako centra celoživotního učení.

Další vzdělávání na škole se opírá o kapacitní možnosti školy, tj. o volné kapacity učeben, odborných učeben, učeben výpočetní techniky, odborných dílen a laboratoří, konferenčního sálu, salonků, ubytovací kapacity, stravování a dalších navazujících služeb.

Po obsahové stránce je další vzdělávání realizováno

  1. komplexím zabezpečením vzdělávacího programu včetně personálního zajištění (vlastní či smluvně zajištěné zdroje jako např. jazykové kurzy,  ekonomicko-administrativní kurzy, ICT, technologie metalických a optických přístupových sítí);
  2. částečnou participací školy ve spolupráci s partnerem, který je nositelem vzdělávacího programu;
  3. poskytnutím zázemí školy formou služby, tj. např. pronájem výukových kapacit, ubytování, stravování, kopírování a tisk materiálů.

Shrnutí koncepce  školy  na další období  

Nadále rozvíjet ve spolupráci se zřizovatelem komplexnost výchovně vzdělávacího zařízení nadregionálního typu přípravy mládeže v rámci prvotní přípravy na povolání v  oblastech ICT, telematiky v dopravě, v poštovnictví a logistiky, bankovnictví a pojišťovnictví. Při naplnění vzdělávacích programů vycházet z požadavků  oborových a sociálních partnerů a potřeb trhu práce. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu umožňovat žákům získání dalších certifikátů jako je např. státní zkouška z cizích jazyků, státní zkouška z psaní na stroji či získat další certifikáty k činnostem v oboru srovnatelné s požadavky  EU a to zejména v rámci projektů CISCO,  IQ elektro, LEONARDO a dalších.

Vytvářet podmínky pro zapojení školy do dalších národních a mezinárodních vzdělávacích projektů. Podporovat zvyšování cizojazyčných kompetencí žáků formou projektové činnosti s partnerskými zahraničními školami a institucemi.

V oblasti výchovy mimo vyučování nadále vytvářet podmínky pro činnost centra volného času a stanového tábora „Želetavka“ s maximální podporou volnočasových aktivit v oblasti sportu a kultury, určené všem žákům školy a domova mládeže.

Vytvářet podmínky pro zpětnou vazbu pro hodnocení dosažených vzdělávacích a výchovných cílů u mládeže, kterými jsou osvojené kompetence žáka a absolventa školy, kterými jsou vedle slušnosti a zdvořilosti, znalosti, zručnosti se schopností se učit v daném oboru vzdělávání, ovládat cizí jazyk a umět pracovat v týmu.

S podporou zřizovatele vytvářet podmínky pro celoživotní vzdělávání a naplňovat tak úlohu školy jako „Centra celoživotního učení“. A to v  návaznosti  na  vzdělávací  programy  školy a ve spolupráci s regionálními partnery, zejména s úřady práce a s partnerskými oborovými firmami s vazbou na projekty MŠMT,  NÚOV Praha aj.

Stavebně a provozně usilovat o provoz všech kapacit areálu školy s optimalizací energetických nákladů (realizací energetického auditu včetně využití alternativních zdrojů zejména sluneční energie.

PaedDr. Vladimír Šimíček, ředitel

V Brně dne 1. 9. 2009