Socrates

Naše škola pracuje současně na několika projektech. Jedním z nich s mezinárodní účastí byl i tento projekt, jehož partnerem byla irská škola Coláiste Phobal v Ros Cré, v hrabství Tipperary. Uskutečnění tohoto projektu bylo umožněno mezinárodní vzdělávací institucí SOCRATES – COMENIUS 1, která jej podporovala i finančně. Tohoto projektu se přímo zúčastnilo 15 studentů a 3 učitelé, kteří vycestovali do Irska a tentýž počet studentů a učitelů přicestoval z Irska k nám do školy.

    Cílem projektu bylo ukázat, že matematika spojuje lidi různých, byť geograficky poměrně vzdálených národů, které si však jsou blízké kulturně a mentálně a které jsou od 1. května spojeny do Evropské unie. Na matematických a statistických příkladech jsme demonstrovali, že dva různé národy jsou schopny komunikovat v oblasti ekonomické (průmysl v regionu na irské straně a zaměstnanost a nezaměstnanost na české straně), obchodní – průzkum bankovního trhu - a že v obou zemích žili matematikové, kteří se zasloužili o počátky a pozdější rozvoj informačních technologií.

sokrates_vsichni_small.jpg sokrates_vsichni2_small.jpg

 

Studenti po celou dobu práce na projektu využívali počítače a informační technologie pro komunikaci mezi sebou, ale také pro vyhledávání potřebných informací a jejich následné zpracování. V průběhu realizace projektu spolupracovali i ostatní studenti školy. Pomáhali řešit předložené příklady, vyhledávat potřebné informace, vyhodnocovat zjištěné a objevené skutečnosti. Některé aspekty projektu se objevily v tematických plánech vyučujících, zejména matematiky a anglického jazyka.

    Práce na projektu měla čtyři zásadní aspekty. Účastnící projektu se zaměřili na historické kořeny matematiky a v této oblasti zkoumali hlavně dva matematiky, kteří přinesli nové poznatky do oblasti počítačové techniky – irské matematiky W. R. Hamiltona a G. Boolea - a Kurta Gödela – rodáka z Brna v České republice. Druhá oblast zkoumání se týkala ekonomiky obou států (spolupracovali jsme s irským podnikem Galtee Meat a českým Pliva/Lachema); průzkumu služeb poskytovaných bankami v Irsku - Credit Union - a české Poštovní spořitelny. Všechny shromážděné informace byly shrnuty a využity ve vzájemném porovnání při výměnách studentů.

    Při řešení úkolů a zejména v rámci studentské výměny, k níž došlo v dubnu, květnu a červnu t. r. dospěli studenti k závěru, že oba národy jsou si v mnoha ohledech blízké – zejména klíčové události v dějinách obou národů jsou podobné. Také kulturní zázemí obou národů je srovnatelné, v některých oblastech téměř identické.

P1010170_small.JPG P1010174_small.JPG P1010169_small.JPG

Na konci září a počátkem října 2003 proběhly partnerské schůzky, kdy koordinátorka za českou stranu společně se zástupkyní ing. Marií Potůčkovou navštívily školu Coláiste Phobal v Irsku. Účelem schůzky bylo seznámit se s prostředím zahraničního partnera a připravit všechny programy a jednání pro výměnu studentů v dubnu a květnu příštího kalendářního roku.

    Na konci měsíce října přijela partnerka Joan Brophy z Irska do Brna do české partnerské školy. Účel návštěvy byl obdobný české návštěvě v Irsku.

aam_P1010143_small.JPG aP1010346_small.JPG


    Po skončení této partnerské schůzky byly rozpaky na obou stranách rozptýleny a studenti začali čile komunikovat prostřednictvím německého serveru bscw. Pravidelně každých čtrnáct dní se účastníci projektu scházeli a pracovali na jednotlivých částech projektu a vše vyzkoumané ihned posílali partnerům do Irska. Nejdříve studenti napsali informace o sobě a svých rodinách a zájmech. Následně začaly na obou stranách vznikat matematické úlohy, které si studenti vzájemně posílali po celou dobu trvání projektu; studenti řešili zaslané úkoly a posílali je zpět zadavatelům.

    Pilně pracovali i studenti, kteří se snažili najít co nejvíce informací o zemi svých partnerů – Irové o České republice, Češi o Irsku. Tak vznikly dokumenty o krásách Irska a České republiky, o zvycích a oslavách Vánoc a na obě strany putovaly pozdravy k svátkům, ale i osobním oslavám.

    Nezahálela ani skupina studentů, kteří pracovali na průzkumu zaměstnanosti a nezaměstnanosti v jihomoravském regionu a průzkumu průmyslu v regionu Tipperary v Irsku.

 

Ve dnech 18. 4. – 1. 5. 2004 pobývala v Irsku (Roscrea) skupina studentů z Brna pod vedením koordinátorky projektu PhDr. Hany Pospíšilové a učitelky matematiky Mgr. Simony Ježové. Komplexní pracovní činnost lze podle výše uvedené typologie klasifikovat do čtyř skupin:

A) Zkoumání činnosti irských matematiků

    Skupina navštívila univerzitní pracoviště v Maynooth, jímž je provedl profesor matematiky dr. Anthony G. O‘Farrell, který studenty přivítal a zmínil se o důležitosti takových projektů ve sbližování národů. Jeho kolega dr. Fiacre O’Cairbre vyprávěl o důležitém přínosu jednoho z nejvýznamnějších irských matematiků Williama R. Hamiltona, jinak známého jako osvoboditel algebry. Součástí exkurze byla i návštěva hvězdárny Dunsink, kde Hamilton pracoval. Blízko Dunsinku Hamilton učinil svůj nejznámější objev čtyřkových skupin. (quaternions) anticipující epochu počítačů.

B) Ekonomika

    Irští studenti se svými učiteli zkoumali hospodářství svého regionu. V rámci této části projektu navštívili čeští studenti masný závod Galtee Meats v Roscrea, který se specializuje na výrobu masných polotovarů pro domácí a zahraniční trh.

do_PICT0340_small.JPG do_P1010196_small.JPG

C) Obchod a bankovnictví

    Čeští participanti navštívili banku Credit Union, kde jim její pracovnice předvedla všechny produkty a uvedla je do problematiky irského bankovnictví. Coláiste Phobal v Roscrea má také pobočku této banky na svém pozemku.

D) Praktická verifikace

    a) Kulturní zázemí

     Na počátku se skupina českých studentů seznámila s historií a současností městečka Roscrea. Přirozenou součástí tohoto poznávání byla návštěva muzikálu v Roscrea Musical Society, kde hlavní role hráli studenti irské partnerské školy. Obě skupiny navštívily obě komory parlamentu Irské republiky (jako hosté ministra zahraničí, který byl za své nepřítomnosti zastupován jedním členem senátu) a naslouchali tam veřejné rozpravě. Následovala návštěva velvyslanectví České republiky v Dublinu, kde účastníky projektu přijal velvyslanec prof. RNDr. Václav Havlas, DrSc., který zejména irské studenty a jejich učitele seznámil s prací ambasády – zajímal se také o samotný projekt a vysoce jej hodnotil zejména ve vztahu k rozšíření EU. Později se účastníci projektu ocitli na výstavě Evropské komise nazvané Krásy a tajemství ČR. Součástí poznávání kulturního zázemí byla i návštěva Ministerstva školství Irské republiky, která byla pořádána v součinnosti s Laergas (národní agentura Socrates), stejně jako exkurze do dvou cisterciáckých klášterů, důležitou spojnicí klášterní minulostí a přítomností Roscrea.

    b) Školská soustava

    V rámci poznávání irského školství navštěvovali čeští studenti vyučovací hodiny - přitom byli všichni seznamováni s metodikou a způsoby výuky, zejména matematiky, angličtiny, ale také tělesné výchovy, irštiny, chemie a praktických předmětů, např. strojírenství. Navštěvovali je spolu s irskými studenty.

uc_P1010318_small.JPG uc_P1010268_small.JPG uc_P1010226_small.JPG uc_P5250082_small.jpg

c) Sport

    Působivá byla návštěva hurlingu, irského národního sportu. V době výměny soutěžila partnerská škola v celoirském finále škol. Čeští studenti také hráli fotbalový zápas, který pro ně zorganizovali irští studenti. V hodinách TV hráli také košíkovou.

sport_P1010249_small.JPG sport_P1010038_small.JPG sport_P1010040_small.JPG sport_P1010250_small.JPG

d) Příroda

    Skupina navštívila Cliffs of Moher a Burren, a seznamovala se tak s tím, jak jsou Irové sžiti s přírodou a jak vnímají problémy životního prostředí.

36P1010028_small.JPG 36P1010193_small.JPG

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

 

Podle všeobecného názoru účastníků projektu bylo jeho řešení přínosné z řady důvodů:

1) Hlouběji poznali matematiku nikoli jako abstraktní, nepříliš zábavný předmět, ale jako výraznou komunikační plochu pro vzájemné poznávání, rozvíjení kreativity a hravosti – současně uviděli, jak právě v matematice tkví počátky dnešní komputerizace.

2) Poznali školství, sociální poměry, kulturu a přírodu v partnerově zemi.

3) Lépe poznali partnerskou zemi a její obyvatele, poznali se v rámci pobytů v rodinách i navzájem, naučili se znát dějiny a základy jazyka partnera a reálněji vidět jeho situaci v Evropě.

    Studenti společně se svými učiteli vytvořili několik dokumentů, které ilustrují jejich celoroční činnost. Sestavili brožurku ze všech pořízených dokumentů; napsali irsko-anglicko-český slovníček nejpoužívanějších konverzačních obratů a fotografie a film, které pořídili ze svých pobytů v Irsku i irských partnerů v Brně, vypálili na DVD.

Smysl projektu vyjádřila jedna irská účastnice těmito pregnantními slovy:

    „Projekt sám byl velkolepý. Měli jsme velkou příležitost získat vlastní zkušenosti o tom, co jsme předtím pouze četli v knihách. Bylo to nádherné, vidět na vlastní oči vše o Hamiltonovi v Maynooth (univerzita blízko Dublinu – pozn. autorka). Projekt oživil vše, co jsme dosud poznali teoreticky ve škole.“

 

STUDENTI,UČITELÉ,KOORDINÁTOŘI

czech.jpg

Studenti: Jana Buchalová, Aneta Katolická, Zuzana Kormanová, Alena Krkavcová, Petra Kyselá, Martina Musílková, Eva Pokorná, Jitka Šlancarová, Soňa Varmužová, Naďa Žaloudková, Petr Červenka, Jan Koliba, Petr Marčišák, Roman Mezírek, Ladislav Stratil
Učitelé: Mgr. Simona Ježová
Koordinátorka projektu: PhDr. Hana Pospíšilová

   
irish.jpg Studenti: Marie Bergin, Shauna Browne, Lorraine Byrne, Eoin Delaney, Caitrín Doran, Deirdre Hayes, Ghislain Hofman, Patricia Hynes, Bobby King, Fiona Maher, Colman Nolan, Eoin Reylnolds, Helen Stanley, Robert Tuohy, Nicole Shanahan
Učitelé: Mrs. Ann Guinnan, Mr. Michael Maunsell
Koordinátorka projektu: Ms. Joan Brophy